gökçeada rum köyleri
mavisu
7 Şubat 2020
0 Comments

Gökçeada Rum Köyleri

Gök­çea­da Rum köy­le­ri kö­ke­ni yüz­yıl­lar ön­ce­si­ne da­ya­nan yer­le­şim yer­le­ri. Gök­çea­da’yı tam an­la­mıy­la his­set­mek için mut­la­ka ge­zil­me­si ge­re­ken, nos­tal­jik ha­va­la­rıy­la bü­yü­le­yi­ci yer­ler!

Gökçeada eski adıyla İmroz, Rum halkının yüzyıllardır yaşam sürdüğü bir ada. Gökçeada’da 1960 yılında 5487 Rum, 289 Türk yaşarken, bu yıldan itibaren hızlanan göçlerle günümüzde yaz-kış yaşayan Rum nüfusu 300’e kadar düşmüş.

Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Rum köyleri. Bu köylerde nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturuyor. Sa­de­ce Ka­le­köy, ko­ru­ma kap­sa­mı al­tı­na alın­ma­mış ve di­ğer­le­rin­den fark­lı ola­rak burada hiç rum kökenli vatandaşlarımız yaşamıyor.

Köy­ler, za­ma­nın­da kor­san sal­dı­rı­la­rın­dan ko­run­mak için yük­sek te­pe­le­re ve de­niz­den uzak böl­ge­le­re ku­rul­muş. O yüz­den de­niz kı­yı­sın­da yer­le­şim bu­lun­mu­yor ada­da. Tek is­tis­na Ka­le­köy’ün aşa­ğı­sın­da­ki li­man­da sı­ra­lı olan az sa­yı­da­ki ev. Rum köy­le­ri­nin yük­sek ko­num­la­rın­dan do­la­yı etkileyici man­za­ra­la­rı bu­lu­nu­yor!

Göç­ler­le bir­lik­te ya­pı­sal iş­le­vi­ni kay­be­den köy ev­le­ri­nin ço­ğu gü­nü­müz­de ba­kım­sız du­rum­da. Bir za­man­lar gün­lük ha­ya­tın ha­re­ket­li ol­du­ğu an­la­şı­lan köy­ler, şim­di ol­duk­ça ıs­sız gö­rü­nü­yor. Köy­ler­de bü­tün yıl ya­şa­yan Rum nü­fu­sun ço­ğu­nu yaş­lılar oluş­tu­ru­yor. Dün­ya­nın dört bir ya­nı­na da­ğıl­mış ev sa­hip­le­rinin, ya­zın ev­le­ri­ni zi­ya­ret etmesi köy­le­ri bi­raz ol­sun es­ki can­lı­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ru­yor.

Köy­le­rin ço­ğun­da taş kap­lı yol­lar, kah­ve­ler, ki­li­se­ler, ça­ma­şır­ha­ne­ler sağ­lam. Res­to­re edi­len ve yazlık ev olarak düzenlenen ev­le­rin sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Her kö­yün iba­de­te açık bir ki­li­se­si bu­lu­nu­yor. Köy mey­da­nın­da en az bir kah­ve açık olu­yor. Hepsinde es­ki ya­pı­lar­ın restorasyonu ile oluşturulmuş res­to­ran, ka­fe ve ko­nak­la­ma te­sis­le­ri bu­lu­nu­yor. Rum köy­le­rin­de­ki res­to­ran-ka­fe­ler, gü­zel man­za­ra­la­rı ve nos­tal­jik or­tam­la­rı ile va­kit ge­çir­me­si ke­yif­li yer­ler.

Rum köy­le­ri, özel­lik­le fo­toğ­raf­ se­ver­leri cezbedecek özelliklere sahip. Köy­le­rin ara so­kak­la­rın­da do­laş­tık­ça birçok hoş de­tay­ ya­ka­la­mak müm­kün. Mer­kez­den kal­kan mi­nü­büs­ler­le Rum köy­le­ri­ne ulaşmak pek pratik değil, kendi aracınızla ya da taksi kiralayarak gezebilirsiniz.

Böyle bir gezinin ardından ise iyi bir dinlenme için Gökçeada da Otel ihtiyacınızı karşılamaya biz talibiz! Gökçeada tatilinizi güzelleştirmek için Mavisu Resort Hotel’de rezervasyon yapmayı unutmayın!

Kaynak: https://www.gokceadarehberim.com/